skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hubble Frontier Fields: The Geometry and Dynamics of the Massive Galaxy Cluster Merger MACSJ0416.1-2403

Jauzac, Mathilde ; Jullo, Eric ; Eckert, Dominique ; Ebeling, Harald ; Richard, Johan ; Clément, Benjamin ; Egami, Eiichi ; Harvey, David ; Knowles, Kenda ; Massey, Richard ; Natarajan, Priyamvada ; Neichel, Benoît ; Rexroth, Markus; Rexroth, Markus (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 22, 2014 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stu2425

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...