skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Fundamental Manifold of spiral galaxies: ordered versus random motions and the morphology dependence of the Tully-Fisher relation

Tonini, Chiara ; Jones, Heath ; Mould, Jeremy ; Webster, Rachel ; Danilovich, Taissa ; Ozbilgen, Sinem; Ozbilgen, Sinem (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 18, 2013 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stt2442

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...