skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An O(n.m) algorithm for calculating the closure of lca-type operators

Ranwez, Vincent ; Janaqi, Stefan ; Ranwez, Sylvie

Ars Combinatoria, 2012, Vol.104, pp.107-128

ISSN: 0381-7032

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...