skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dark matter cores all the way down

Read, J ; Agertz, O ; Collins, M; Collins, M (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 5, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stw713

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...