skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sleep: An Open-Source Python Software for Visualization, Analysis, and Staging of Sleep Data

Combrisson, Etienne ; Vallat, Raphael ; Eichenlaub, Jean-Baptiste ; O'Reilly, Christian ; Lajnef, Tarek ; Guillot, Aymeric ; Ruby, Perrine M. ; Jerbi, Karim

Combrisson, Etienne, Raphael Vallat, Jean-Baptiste Eichenlaub, Christian O'Reilly, Tarek Lajnef, Aymeric Guillot, Perrine M. Ruby, and Karim Jerbi. 2017. “Sleep: An Open-Source Python Software for Visualization, Analysis, and Staging of Sleep Data.” Frontiers in Neuroinformatics 11 (1): 60. doi:10.3389/fninf.2017.00060. http://dx.doi.org/10.3389/fninf.2017.00060. [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.3389/fninf.2017.00060

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...