skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Policy Preferences and Policy Change: Dynamic Responsiveness in the American States, 1936–2014

Caughey, Devin ; Warshaw, Christopher

The American Political Science Review, May 2018, Vol.112(2), pp.249-266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; DOI: 10.1017/S0003055417000533

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...