skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Framework for Electroencephalography-based Evaluation of User Experience

Frey, Jérémy ; Daniel, Maxime ; Castet, Julien ; Hachet, Martin; Hachet, Martin (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 12, 2016

DOI: 10.1145/2858036.2858525

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...