skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Benchmarking data warehouses

Darmont, Jérôme ; Bentayeb, Fadila ; Boussaïd, Omar; Boussaïd, Omar (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 2, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1504/IJBIDM.2007.012947

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...