skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Streamline upwind/Petrov–Galerkin‐based stabilization of proper generalized decompositions for high‐dimensional advection–diffusion equations

González, David ; Cueto, Elías ; Chinesta, Francisco ; Díez, Pedro ; Huerta, Antonio

International Journal for Numerical Methods in Engineering, 29 June 2013, Vol.94(13), pp.1216-1232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-5981 ; E-ISSN: 1097-0207 ; DOI: 10.1002/nme.4493

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...