skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A diamantine struggle: redefining conflict diamonds in the Kimberley Process.(Report)

Bruffaerts, Lauren

International Affairs, 2015, Vol.91(5), p.1085(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; DOI: 10.1111/1468-2346.12399

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...