skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The very idea of secession

Livingston, Donald

Society, Jul/Aug 1998, Vol.35(5), pp.38-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01472011 ; E-ISSN: 19364725 ; DOI: 10.1007/BF02686066

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    The very idea of secession
  • Tác giả: Livingston, Donald
  • Chủ đề: Secession ; Independence Movements ; Territorial Issues ; History
  • Là 1 phần của: Society, Jul/Aug 1998, Vol.35(5), pp.38-48
  • Mô tả: Despite theoretical inattention to secession, there is a confident prejudice against it. Livingston examines the history of secession and its meaning of a specific kind of political action.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 01472011 ; E-ISSN: 19364725 ; DOI: 10.1007/BF02686066

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...