skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An exploratory study on how Internet of Things developing companies handle User Experience Requirements

Bergman, Johanna ; Olsson, Thomas ; Johansson, Isabelle ; Rassmus-Gröhn, Kirsten; Rassmus-Gröhn, Kirsten (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 8, 2018 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-77243-1_2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...