skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Permeability enhancement of deep hole pre-splitting blasting in the low permeability coal seam of the Nanting coal mine

Ti, Zhengyi ; Zhang, Feng ; Ma, Xiaofei ; Shang, Zheng

PLoS One, Jun 2018, p.e0199835 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0199835

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...