skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A tool supporting model based user interface design in 3D virtual environments

De Boeck, Joan ; Raymaekers, Chris ; Coninx, Karin; Coninx, Karin (pacrepositoryorg)

Grapp 2008: Proceedings of the Third International Conference on Computer Graphics Theory and Applications, p.367

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...