skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

External Governance as Security Community Building, The Limits and Potential of the European Neighbourhood Policy

Muschei, Ion

Eastern Journal of European Studies, Vol.7(2), pp.207-210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2068651X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  External Governance as Security Community Building, The Limits and Potential of the European Neighbourhood Policy
 • Tác giả: Muschei, Ion
 • Chủ đề: Europe ; Security ; Foreign Policy
 • Là 1 phần của: Eastern Journal of European Studies, Vol.7(2), pp.207-210
 • Mô tả: Pernille Rieker (ed.), External Governance as Security Community Building, The Limits and Potential of the European Neighbourhood Policy, Palgrave Macmillan, 2016, 218 pages, ISBN 978-1-137-56169-5.
 • Nơi xuất bản: Alexandru Ioan Cuza University of Iasi - CES - EJES
 • Năm xuất bản: Dec 2016
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISSN: 2068651X

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...