skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Aftershocks of the Iraq war: What purposes have been fulfilled?

Yaphe, Judith ; Katzman, Kenneth ; Taspinar, Omer

Middle East Policy, Fall 2003, Vol.10(3), pp.1-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10611924 ; E-ISSN: 14754967 ; DOI: 10.1111/1475-4967.00113

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Aftershocks of the Iraq war: What purposes have been fulfilled?
  • Tác giả: Yaphe, Judith ; Katzman, Kenneth ; Taspinar, Omer
  • Chủ đề: Iraq ; Conferences ; Iraq War-2003 ; Weapons of Mass Destruction ; Terrorism
  • Là 1 phần của: Middle East Policy, Fall 2003, Vol.10(3), pp.1-21
  • Mô tả: An edited transcript of the 33rd in a series of Capitol Hill conferences convened by the Middle East Policy Council is presented. The meeting was held on Jun 20, 2003 in the Dirksen Senate Office Building with Chas W. Freeman Jr moderating.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 10611924 ; E-ISSN: 14754967 ; DOI: 10.1111/1475-4967.00113

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...