skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Blood of Guatemala: A History of Race and Nation

Mallon, Florencia

The American Historical Review, Vol.106(3), pp.1029-1031 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  The Blood of Guatemala: A History of Race and Nation
 • Tác giả: Mallon, Florencia
 • Chủ đề: Guatemala ; Nonfiction ; History ; Race ; Nationalism ; Indigenous People
 • Là 1 phần của: The American Historical Review, Vol.106(3), pp.1029-1031
 • Mô tả: "The Blood of Guatemala: A History of Race and Nation" by Greg Grandin is reviewed.
 • Nơi xuất bản: Oxford University Press, UK
 • Năm xuất bản: Jun 2001
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISSN: 00028762

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...