skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Humans thrived in South Africa through the Toba eruption about 74,000 years ago.

Smith, Eugene I ; Jacobs, Zenobia ; Johnsen, Racheal ; Ren, Minghua ; Fisher, Erich C ; Oestmo, Simen ; Wilkins, Jayne ; Harris, Jacob A ; Karkanas, Panagiotis ; Fitch, Shelby ; Ciravolo, Amber ; Keenan, Deborah ; Cleghorn, Naomi ; Lane, Christine Susanna ; Matthews, Thalassa ; Marean, Curtis W; Apollo - University of Cambridge Repository; Apollo - University of Cambridge Repository

DOI: 10.17863/CAM.23506 ; ISSN: 0028-0836

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...