skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Virtual patients and sensitivity analysis of the Guyton model of blood pressure regulation: towards individualized models of whole-body physiology

Moss, Robert ; Grosse, Thibault ; Marchant, Ivanny ; Lassau, Nathalie ; Gueyffier, François ; Thomas, S Randall

PLoS computational biology, 2012, Vol.8(6), pp.e1002571 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1553-7358 ; PMID: 22761561 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1002571

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...