skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kurdish Notables and the Ottoman State: Evolving Identities, Competing Loyalties, and Shifting Boundaries

Klein, Janet

International Journal of Middle East Studies, Vol.37(3), pp.422-424 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  Kurdish Notables and the Ottoman State: Evolving Identities, Competing Loyalties, and Shifting Boundaries
 • Tác giả: Klein, Janet
 • Chủ đề: Ottoman Empire ; Kurdistan ; Kurds ; Property Rights ; Nationalism ; Boundaries ; Kurds ; University of Montana
 • Là 1 phần của: International Journal of Middle East Studies, Vol.37(3), pp.422-424
 • Mô tả: Kurdish Notables and the Ottoman State: Evolving Identities, Competing Loyalties, and Shifting Boundaries by Hakan Ozoglu is reviewed.
 • Nơi xuất bản: Cambridge University Press
 • Năm xuất bản: Aug 2005
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...