skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

State and Provincial Society in the Ottoman Empire: Mosul, 1540-1834

Singer, Amy

International Journal of Middle East Studies, Vol.31(2), pp.300-303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  State and Provincial Society in the Ottoman Empire: Mosul, 1540-1834
 • Tác giả: Singer, Amy
 • Chủ đề: Ottoman Empire ; Nonfiction ; History ; Society ; Arabic Language ; Nationalism ; Politics
 • Là 1 phần của: International Journal of Middle East Studies, Vol.31(2), pp.300-303
 • Mô tả: Singer reviews "State and Provincial Society in the Ottoman Empire: Mosul, 1540-1834" by Dina Rizk Khoury.
 • Nơi xuất bản: Cambridge University Press
 • Năm xuất bản: May 1999
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...