skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A component- and message-based architectural style for GUI software

Taylor, Richard ; Medvidovic, Nenad ; Anderson, Kenneth ; Whitehead Jr, E ; Robbins, Jason ; Nies, Kari ; Oreizy, Peyman ; Dubrow, Deborah

IEEE Transactions on Software Engineering, Jun 1996, Vol.22(6), pp.390-406 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00985589 ; E-ISSN: 19393520 ; DOI: 10.1109/32.508313

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...