skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The diffusion of foreign divestment from Burma

Soule, Sarah ; Swaminathan, Anand ; Tihanyi, Laszlo

Strategic Management Journal, Jul 2014, Vol.35(7), p.1032 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01432095 ; E-ISSN: 10970266

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...