skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Expression of cocaine- and amphetamine-regulated transcript (CART) in hen ovary

Li, Pengfei ; Yu, Xuejing ; Xie, Jianshan ; Yao, Xiaolei ; Liu, Wenzhong ; Yao, Jianbo ; Zhu, Zhiwei ; Lyu, Lihua

Biological Research, 2017, Vol.50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07169760 ; E-ISSN: 07176287 ; DOI: 10.1186/s40659-017-0123-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...