skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

MI-Sim: A MATLAB package for the numerical analysis of microbial ecological interactions

Wade, Matthew ; Oakley, Jordan ; Harbisher, Sophie ; Parker, Nicholas ; Dolfing, Jan

PLoS One, Mar 2017, Vol.12(3), p.e0173249 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pone.0173249

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...