skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Romani dialect variation in Transylvania: Migration and diffusion

Heuvel, Wilco Van Den ; Urech, Evelyne

Romani Studies, 2014, Vol.24(1), pp.43-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1528-0748 ; E-ISSN: 1757-2274

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...