skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A categoria Video of the Year do VMA como construtora das convenções do videoclipe 1/ The VMA's Video of the Year category as a definer of the music video conventions

Holzbach, Ariane

Revista FAMECOS, 2017, Vol.24(1), pp.1-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14150549 ; E-ISSN: 19803729 ; DOI: 10.15448/1980-3729.2017.1.24311

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    A categoria Video of the Year do VMA como construtora das convenções do videoclipe 1/ The VMA's Video of the Year category as a definer of the music video conventions
  • Tác giả: Holzbach, Ariane
  • Chủ đề: Studies ; Consolidation ; Music Videos ; Audiovisual Communications
  • Là 1 phần của: Revista FAMECOS, 2017, Vol.24(1), pp.1-19
  • Mô tả: The paper aims to understand how an award category operates in the consolidation of the structural features of the video clip. To do so, it analyzes the first 30 winners, from 1984 to 2014, of the most important award for video clips, the VMA's Video...
  • Ngôn ngữ: Portuguese
  • Số nhận dạng: ISSN: 14150549 ; E-ISSN: 19803729 ; DOI: 10.15448/1980-3729.2017.1.24311

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...