skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

William Jay Risch . The Ukrainian West: Culture and the Fate of Empire in Soviet Lviv . (Harvard Historical Studies, number 173.) Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 2011. Pp. xi, 360. $49.95.

Kuzio, Taras

The American Historical Review, 06/2012, Vol.117(3), pp.968-970 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/ahr.117.3.968a

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...