skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Geography, Joint Choices, and the Reproduction of Gender Inequality

Sorenson, Olav ; Dahl, Michael

American Sociological Review, Oct 2016, Vol.81(5), p.900 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00031224 ; E-ISSN: 19398271 ; DOI: 10.1177/0003122416656360

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...