skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Scaling Up Your Story: An Experiment in Global Knowledge Sharing at the World Bank

Morris, Shad ; Oldroyd, James ; Ramaswami, Sita

Long Range Planning, Feb 2016, p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00246301 ; E-ISSN: 18731872

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...