skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Influence of SERVQUAL on Behavioral Intentions of Thai Tourists Travelling in the Thai-Myanmar Border Area

Kanthachai, Nongnout

Contemporary Management Research, Sep 2015, Vol.11(3), pp.277-290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18135498 ; DOI: 10.7903/cmr.13847

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...