skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

THEORETICAL PERSPECTIVES ON ECONOMIC COOPERATION

Andruseac, Gabriel ; Hertug, Iulian

CES Working Papers, 2015, Vol.7(3), pp.675-681 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    THEORETICAL PERSPECTIVES ON ECONOMIC COOPERATION
  • Tác giả: Andruseac, Gabriel ; Hertug, Iulian
  • Chủ đề: Studies ; Economics ; Cooperation ; International Relations ; Experiment/Theoretical Treatment ; Economic Conditions & Forecasts
  • Là 1 phần của: CES Working Papers, 2015, Vol.7(3), pp.675-681
  • Mô tả: Economic cooperation, the engine of relations of international economic cooperation, is an insufficiently defined, dynamic concept. The transformations of the international environment, globalization and the intensification of economic interdependencies render economic cooperation a must, and not just an option within international relations. Similar to the international environment, economic cooperation undergoes a process of redefinition, of adjustment to the new realities. This article aims at identifying and analyzing the approaches of economic cooperation in this context.
  • Ngôn ngữ: English

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...