skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluation of fiber reinforced cement using digital image correlation

Melenka, Garrett W ; Carey, Jason P

PloS one, 2015, Vol.10(6), pp.e0128644 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 26039590 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0128644

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...