skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Archaea in Natural and Impacted Brazilian Environments

Rodrigues, Thiago ; Belmok, Aline ; Catão, Elisa ; Kyaw, Cynthia Maria; Carbonero, Franck

Archaea, 2016, Vol.2016, 14 pages

ISSN: 1472-3646 ; E-ISSN: 1472-3654 ; DOI: 10.1155/2016/1259608

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...