skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Selection of pallet management strategies based on carbon emissions impact

Carrano, Andres ; Pazour, Jennifer ; Roy, Debjit ; Thorn, Brian

International Journal of Production Economics, Jun 2015, p.258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09255273 ; E-ISSN: 18737579

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...