skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Specific Deletion of AMP-Activated Protein Kinase (α1AMPK) in Murine Oocytes Alters Junctional Protein Expression and Mitochondrial Physiology

Bertoldo, Michael ; Guibert, Edith ; Faure, Melanie ; Ramé, Christelle ; Foretz, Marc ; Viollet, Benoit ; Dupont, Joëlle ; Froment, Pascal

PLoS One, Mar 2015, Vol.10(3), p.e0119680 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0119680

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...