skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

From artifacts to people facts: Archaeologists, World War II, and the origins of Middle East area studies

Kohlstedt, Matthew; Mcalister, Melani (advisor) ; Cohen-Cole, Jamie (committee member) ; Guglielmo, Thomas (committee member) ; Khoury, Dina (committee member) ; Zimmerman, Andrew (committee member)

ProQuest Dissertations and Theses

ISBN: 978-1-321-51553-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...