skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

DeepDive: Declarative Knowledge Base Construction

Zhang, Ce ; Ré, Christopher ; Cafarella, Michael ; De Sa, Christopher ; Ratner, Alex ; Shin, Jaeho ; Wang, Feiran ; Wu, Sen

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, May 2017, Vol.60(5), p.93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...