skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

China urban competitiveness in industrialization: Based on the panel data of 25 cities in China from 1990 to 2009

Ni, Pengfei ; Kresl, Peter ; Li, Xiaojiang

Urban Studies, Oct 2014, p.2787 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00420980 ; E-ISSN: 1360063X ; DOI: 10.1177/0042098013514461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    China urban competitiveness in industrialization: Based on the panel data of 25 cities in China from 1990 to 2009
  • Tác giả: Ni, Pengfei ; Kresl, Peter ; Li, Xiaojiang
  • Chủ đề: China ; Cities ; Urban Areas ; Urbanization ; Globalization ; Industrial Development ; Information Technology
  • Là 1 phần của: Urban Studies, Oct 2014, p.2787
  • Mô tả: There is a consensus in China that industrialization, urbanization, globalization and information technology will enhance China's urban competitiveness. We have developed a methodology for the analysis of urban competitiveness that we have applied to China's 25 principal cities during three periods from...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 00420980 ; E-ISSN: 1360063X ; DOI: 10.1177/0042098013514461

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...