skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Blaunet: An R-based graphical user interface package to analyze Blau space

Michael Genkin ; Cheng Wang ; George Berry ; Matthew E Brashears

PLoS ONE, Vol.13(10), p.e0204990 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0204990

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...