skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Transitions to Adulthood in Developing Countries

Juárez, Fatima ; Gayet, Cecilia

Annual Review of Sociology, 2014, p.521 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03600572 ; E-ISSN: 15452115 ; DOI: 10.1146/annurev-soc-052914-085540

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Transitions to Adulthood in Developing Countries
  • Tác giả: Juárez, Fatima ; Gayet, Cecilia
  • Chủ đề: Unemployment ; Young Adults ; Developing Countries–Ldcs ; Citizenship ; Poverty
  • Là 1 phần của: Annual Review of Sociology, 2014, p.521
  • Mô tả: The study of transitions to adulthood in developing countries merits a review that considers new developments affecting specific spheres of life. High unemployment rates in certain job markets, new health vulnerabilities, and modified preferences regarding marriage types, all within a framework of poverty,...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 03600572 ; E-ISSN: 15452115 ; DOI: 10.1146/annurev-soc-052914-085540

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...