skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Diverse Wild Bird Host Range of Mycoplasma gallisepticum in Eastern North America

Dhondt, André ; Decoste, Jonathan ; Ley, David ; Hochachka, Wesley

PLoS One, Jul 2014, Vol.9(7), p.e103553 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0103553

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...