skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Admission control in wireless ad hoc networks: a survey

Khoukhi, Lyes ; Badis, Hakim ; Merghem-Boulahia, Leila ; Esseghir, Moez

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Apr 2013, Vol.2013, pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16871472 ; E-ISSN: 16871499 ; DOI: 10.1186/1687-1499-2013-109

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Admission control in wireless ad hoc networks: a survey
  • Tác giả: Khoukhi, Lyes ; Badis, Hakim ; Merghem-Boulahia, Leila ; Esseghir, Moez
  • Chủ đề: Engineering
  • Là 1 phần của: EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Apr 2013, Vol.2013, pp.1-13
  • Mô tả: Wireless mobile ad hoc networks (MANETs) have emerged as a key technology for next-generation wireless networking. Because of their advantages over other wireless networks, MANETs are undergoing rapid progress and inspiring numerous applications. However, many technical issues are still facing the deployment...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 16871472 ; E-ISSN: 16871499 ; DOI: 10.1186/1687-1499-2013-109

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...