skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The appropriated language: Dominant stories as a source of organizational inertia

Näslund, Lovisa ; Pemer, Frida

Human Relations, Jan 2012, p.89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00187267 ; E-ISSN: 1741282X

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...