skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Capas de disco da gravadora Continental nos anos 1970: música popular e experimentalismo visual1/Album covers of Continental label in the 70's: popular music and visual experimentalism

Vargas, Herom

Revista FAMECOS, 2013, Vol.20(2), pp.1-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14150549 ; E-ISSN: 19803729

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Capas de disco da gravadora Continental nos anos 1970: música popular e experimentalismo visual1/Album covers of Continental label in the 70's: popular music and visual experimentalism
  • Tác giả: Vargas, Herom
  • Chủ đề: Brazil ; Popular Music ; Experimental Music ; Subcultures ; Composition ; Latin America
  • Là 1 phần của: Revista FAMECOS, 2013, Vol.20(2), pp.1-27
  • Mô tả: In this article, I propose to discuss some innovations in album covers from a set of experimental artists of Brazilian popular music (MPB) in the 1970s, released by Continental label, based in São Paulo. Those album covers, whose design tried to translate...
  • Ngôn ngữ: Portuguese
  • Số nhận dạng: ISSN: 14150549 ; E-ISSN: 19803729

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...