skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Self-Healing Efficiency of Cementitious Materials Containing Microcapsules Filled with Healing Adhesive: Mechanical Restoration and Healing Process Monitored by Water Absorption

Li, Wenting ; Jiang, Zhengwu ; Yang, Zhenghong ; Zhao, Nan ; Yuan, Weizhong

PLoS One, Nov 2013, Vol.8(11), p.e81616 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0081616

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...