skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Neighborhood Crime and School Climate as Predictors of Elementary School Academic Quality: A Cross-Lagged Panel Analysis.(Author abstract)

Mccoy, Dana Charles ; Roy, Amanda L. ; Sirkman, Gabriel M.

American Journal of Community Psychology, Sept, 2013, Vol.52(1-2), p.128(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-0562

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...