skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Clinical course of sepsis, severe sepsis, and septic shock in a cohort of infected patients from ten Colombian hospitals

León, Alba ; Hoyos, Natalia ; Barrera, Lena ; De La Rosa, Gisela ; Dennis, Rodolfo ; Dueñas, Carmelo ; Granados, Marcela ; Londoño, Dario ; Rodríguez, Ferney ; Molina, Francisco ; Ortiz, Guillermo ; Jaimes, Fabián

BMC Infectious Diseases, 2013, Vol.13, p.345 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14712334 ; DOI: 10.1186/1471-2334-13-345

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...