skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Assessing the impact of national antibiotic campaigns in Europe

Filippini, M ; Ortiz, L ; Masiero, G

The European Journal of Health Economics : HEPAC, Aug 2013, Vol.14(4), pp.587-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16187598 ; E-ISSN: 16187601 ; DOI: 10.1007/s10198-012-0404-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...