skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Challenges in Providing Counselling to MSM in Highly Stigmatized Contexts: Results of a Qualitative Study from Kenya

Taegtmeyer, Miriam ; Davies, Alun ; Mwangome, Mary ; Graham, Susan ; Price, Matt ; Sanders, Eduard

PLoS One, Jun 2013, Vol.8(6), p.e64527 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0064527

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...